yatzy_verftet

Fiskermann av Yatzy på Verftet i Bergen. Foto fra 2020.

Fiskermann av Yatzy på Verftet i Bergen. Foto fra 2020.